PODMIENKY O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi (podrobnejšie informácie) Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými platnými právnymi predpismi. a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou, preto sú aj Vaše osobné informácie v bezpečí.

V týchto informáciách sa dozviete, ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie pozorne prečítali.

Tieto informácie sa môžu občas meniť v závislosti od úpravy právnych noriem, aktuálnu verziu nájdete vždy na našej internetovej stránke. Na podstatné zmeny Vás upozorníme tým spôsobom, akým Vám tieto informácie poskytujeme aj teraz.

Tieto informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia sú určené pre Vás ako fyzickú osobu, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len ako „dotknutá osoba“). Spracovanie Vašich osobných údajov vykonávame v pozícii prevádzkovateľa.


I. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je záujmové združenie právnických osôb Klaster regionálneho rozvoja, so sídlom: Ulica Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava, IČO: 37 8403 71 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Ako prevádzkovateľ Vám garantujeme bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.


II. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

OSOBNÉ ÚDAJE KTORÉ NÁM POSKYTNETE

Ako užívateľ našej webovej stránky môžete využiť „Kontaktný formulár“ a poskytnúť nám tak svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne. Právnym základom spracúvania Vami poskytnutých osobných údajov je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa Vás kontaktovať a poskytnúť Vám prípadné odpovede alebo poradenstvo.

Osobné údaje, ktoré nám za týmto poskytnete, sú:
- meno a priezvisko
- e-mailová adresa
- telefónne číslo

Dobrovoľným poskytnutím Vašich osobných údajov vyhlasujete, že takto poskytnuté osobné údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedáte za prípadnú škodu, ktorá uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi vzniknúť. Máte povinnosť nahlásiť akúkoľvek zmenu Vašich osobných údajov prevádzkovateľovi.


OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍCH OSÔB

V prípade, ak nám poskytnete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať tretiu osobu o týchto Informáciách o spracúvaní osobných údajov tak, aby sa s týmito Informáciami o spracúvaní osobných údajov mohla oboznámiť.


OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACOVÁVAME AUTOMATICKY (PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE)

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať rôzne prevádzkové informácie ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. S cieľom ponúknuť Vám kvalitnejšie služby môžeme spracovávať aj informácie o Vašej činnosti na našej webovej stránke, čiže najmä na aké odkazy na našich webových stránkach kliknete, a aké produkty ste si zobrazovali na našej webovej stránke. Všetky informácie spracovávané s cieľom ponúknuť Vám kvalitnejšie služby sú anonymizované.


ÚČEL SPRACOVÁVANIA A ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom spätného kontaktovania a zodpovedania Vašich otázok prípadne podnetov.

Pre účel registrácie Vaše osobné údaje používame po dobu existencie Vášho registračného konta, ktoré môžete kedykoľvek zrušiť. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

Vami poskytnuté osobné údaje nám zároveň poskytnú informáciu za účelom doručovania našich obchodných ponúk (marketingovej komunikácie) našim zákazníkom (ďalej aj ako „Účel marketingu“).

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame aj za účelom, že ich potrebujeme na uplatnenie našich aj na účely kontrol zo strany orgánov verejnej správy, prípadne plnenia súvisiacich povinností uložených orgánmi verejnej správy.

Vaše osobné údaje spracovávame aj vtedy, ak navštívite naše webové stránky. Vtedy spracovávame o Vás prevádzkové údaje a Cookies.


COOKIES

Medzi automaticky spracovávané informácie patria aj Cookies. Viac o Cookies sa dozviete (TU).


ZÁKONNÝ ZÁKLAD SPRACOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame a používame na to aby sme Vám vedeli poskytnúť zaujímavý obsah (Oprávnený záujem). Na základe oprávneného záujmu spracovávame predovšetkým osobné údaje spracovávané automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu Vám môžeme zasielať e–mailové a sms správy.

Na Účel marketingu spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ktorý ste poskytli osobitným spôsobom pri vyplnení Kontaktného formulára. Vami udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.


ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

Vami poskytnuté osobné údaje nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám. Rovnako Vami poskytnuté osobné údaje nebudeme prenášať do krajín mimo Európskej únie.


DOBA SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu.

Vaše osobné údaje používame na Účel marketingu po celý čas, po ktorý máme Váš súhlas na ich spracovávanie, resp. po dobu, po ktorú je možné Vám doručovať podľa Vašich osobných údajov naše obchodné ponuky. V prípade odvolania Vášho súhlasu bezodkladne zlikvidujeme Vaše osobné údaje na Účel marketingu.

Cookies zahŕňajúce správanie používateľa mažeme po 30 dňoch s tým, že staršie dáta sú dostupné v anonymizovanej podobe v Google Analytics.

Vaše osobné údaje na účel uplatňovania práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej správy spracovávame počas trvania premlčacej doby 3 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Vaše osobné údaje spracovávame na tento účel najmä s cieľom ochrany právnych nárokov a kontroly riadneho poskytovania našich služieb.


MÁTE POVINNOSŤ NÁM POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Nie, Vaše osobné údaje nám poskytujete výlučne dobrovoľne. Pokiaľ nám však neposkytnete Vaše osobné údaje, nebudete môcť využívať služby našej webovej stránky korektným spôsobom.


PRÁVA K VAŠÍM OSOBNÝM ÚDAJOM

A) PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

Súhlas so spracovaním osobných údajov na Účel marketingu môžete kedykoľvek odvolať s okamžitou účinnosťou zaslaním písomnej žiadosti na adresu Klaster regionálneho rozvoja, Ulica Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava, P.O.BOX 138, elektronicky na e-mailovú adresu riaditel@krr.sk alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v mieste Klaster regionálneho rozvoja, Ulica Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava. Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na vyššie uvedené účely, na ktoré ste nám udeľovali súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.


B) PRÁVO NA PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Vaše osobné údaje sú najmä Vaše. Preto máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie, aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré nám poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto nemôžu byť sprístupnené.


C) PRÁVO NA OPRAVU ALEBO DOPLNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nikto nie je dokonalý a preto aj Vy máte právo opraviť Vaše nesprávne uvedené osobné údaje alebo doplniť Vaše neúplné osobné údaje, a to prostredníctvom žiadosti na opravu. Využitím tohto práva nám zároveň pomáhate udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.


D) PRÁVO NA VYMAZANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na základe žiadosti Máte právo požiadať o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak:
- sa vyššie opísaný účel ich spracúvania skončil,
- ak právny predpis prikazuje vymazať Vaše osobné údaje, alebo
- ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne.


E) PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi nemôžme vykonávať), ale len v týchto prípadoch:
- obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;
ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);
- potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


F) PRÁVO NA PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na základe žiadosti máte právo od nás získať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na Účel marketingu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.


G) PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA VYŠŠIE UVEDENÉ ÚČELY

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na zaslaním písomnej žiadosti na adresu Klaster regionálneho rozvoja, Ulica Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava, P.O.BOX 138, elektronicky na e-mailovú adresu riaditel@krr.sk alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v mieste Klaster regionálneho rozvoja, Ulica Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava. Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na vyššie uvedené účely, proti ktorým ste nám podali Vaše námietky. Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok nižšie uvedeným postupom.


AKÝM SPÔSOBOM MÔŽETE UPLATNIŤ VŠETKY VAŠE PRÁVA K OSOBNÝM ÚDAJOM:

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu žiadosti na adresu Klaster regionálneho rozvoja, Ulica Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava, P.O.BOX 138, na webovom sídle www.zapoisa.sk formou kontaktného formulára, elektronicky na e-mailovú adresu riaditel@krr.sk alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti u kontaktnej osoby JUDr. Marek Turanský. Odporúčame Vám každú Vašu žiadosť formulovať presne, zrozumiteľne, prehľadne a vecne, prispievate tým k zjednodušeniu našej komunikácie a spolupráce s Vami.

Pri žiadosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť, aby sme si boli istí, že k Vašim osobným údajom uplatňujete práva skutočne Vy. Overenie totožnosti budeme realizovať na základe predloženia k nahliadnutiu Vášho dokladu s fotografiou pri osobnom odovzdaní Vašej písomnej žiadosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od Vás ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia Vašej totožnosti.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Na Vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi. Predtým Vám však odporúčame kontaktovať našu kontaktnú osobu, JUDr. Marek Turanský, riaditel@krr.sk, ktorý je pripravený prípadné Vaše podnety vyriešiť smerom k Vašej spokojnosti.

V každom prípade ste povinný nám poskytnúť len také Vaše osobné údaje, ktoré sú správne, úplné a aktuálne. V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, smiete Vaše osobné údaje poskytovať len s výslovným súhlasom Vášho zákonného zástupcu.


III. BEZPEČNOSŤ

Všetky nami spracúvané a zhromažďované osobné údaje o Vás, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, ktoré zabezpečujú elimináciu neoprávnených prístupov alebo zneužitiu Vašich osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Vašich osobných údajov.

Vždy je však mať potrebné na zreteli, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

Časti našich webových stránok môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré my ako prevádzkovateľ našich webových stránok nevlastníme, nespravujeme ani neprevádzkujeme. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich osobných údajov.

Kontaktný formulár

Budeš
mi písať?
Kravka

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4
917 01 Trnava

Mobil: +421 905 576 710
Riaditeľ: JUDr. Marek Turanský, MBA
Email: riaditel@krr.sk
IČO: 37840371
DIČ: 2023029525
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankový účet: SK67 5600 0000 0010 7228 8001

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja
P.O.BOX 138
917 01 Trnava